ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಬೇಲಿಕೇರಿ,ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅದಿರು ನುಂಗಿತ್ತು!ಒಂದು ಅದಿರಿನ ಇಂದಿನ ಕಥೆ!

ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಬೇಲಿಕೇರಿ,ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅದಿರು ನುಂಗಿತ್ತು!ಒಂದು ಅದಿರಿನ ಇಂದಿನ ಕಥೆ! ಓದಲು ಮುಂದುವರೆಸಿ