ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ- ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್.

ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ- ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್. ಓದಲು ಮುಂದುವರೆಸಿ